Общинска избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 305
Шумен, 14.05.2020

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на Неделчо Костадинов Неделчев - кмет на кметство с.Мадара, община Шумен на основание чл. 42, ал. 3 във вр. чл. 42, ал. 1 ЗМСМА.

В Общинска избирателна комисия Шумен е постъпил сигнал с рег. № 423/20.02.2020г. от Димитричка Недева, в качеството ѝ на Председател на общинска комисия по ЗПКОНПИ, в който се твърди, че кметът на кметство с. Мадара – Неделчо Костадинов Неделчев, е вписан като управител на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД, с ЕИК 175345381, както и че е вписан като член на управителния съвет на Кооперация „ВОИН ГРУП“ с ЕИК 102829456, което е в противоречие на чл. 41, ал.1 от ЗМСМА. Към сигнала са приложени разпечатка от Интернет страницата на Агенция по вписванията – Търговски регистър по партидата на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД и разпечатка по партидата на Кооперация „ВОИН ГРУП“. В сигнала се иска ОИК Шумен да предприеме всички действия за установяване на обективната истина, с оглед потенциална възможност за възникване на конфликт на интереси при изпълнението на длъжността от избрания за кмет на кметство с. Мадара Неделчо Костадинов Неделчев.

ОИК Шумен извърши справка в страницата на Търговски регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел и установи, че лицето Неделчо Костадинов Неделчев към 20.02.2020г. е вписан като управител на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД и е член на управителния съвет на Кооперация „ВОИН ГРУП“. Въпреки извършената справка, ОИК Шумен, с писмо с изх.№ 80/21.02.2020г. изиска от Агенция по вписванията, Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, информация за вписванията по партидите на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД и Кооперация „ВОИН ГРУП“ за периода от 03.11.2019г. до 03.12.2019г.

В полученото писмо с изх.№ 07-00-11/06.03.2020г. на Агенция по вписванията се съдържат 2 /два/ броя удостоверения за актуално състояние, съответно за „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД и за Кооперация „ВОИН ГРУП“, издадени от информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ОИК Шумен констатира, че в Удостоверение, изх.№ 20200228092230/28.02.2020г. на Агенция по вписванията, съгласно извършените вписвания за периода от 01.01.2008г. до 28.02.2020г. по партидата на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 175345381, като управител на дружеството е вписан Неделчо Костадинов Неделчев.

ОИК Шумен, констатира, че в Удостоверение, изх.№ 20200228092438/28.02.2020г. на Агенция по вписванията, съгласно извършените вписвания за периода от 01.01.2008г. до 28.02.2020г. по партидата на Кооперация „ВОИН ГРУП“, като член на Управителния съвет е вписан Неделчо Костадинов Неделчев.

Видно от гореизложеното, обективно и безспорно се установява, че към 28.02.2020 г. кметът на кметство с. Мадара - Неделчо Костадинов Неделчев е управител на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД и е член на Управителния съвет на Кооперация „ВОИН ГРУП“.

Съобразно изискванията на чл. 41, ал.3 от ЗМСМА, в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на Решението на Общински съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1 на чл. 41 от ЗМСМА, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на Общинския съвет и Общинската избирателна комисия.

ОИК Шумен констатира, че е уведомена в законния срок от Неделчо Неделчев с декларация Вх. № 418/21.11.2019г., към която са приложени Заявление с вх.№ 14/15.11.2019г. до Общото събрание на Кооперация „ВОИН ГРУП“, чрез председателя, като в изпълнение на изискванията на чл.41, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.3 заявителят моли да бъде освободен от Управителния съвет на Кооперация „ВОИН ГРУП“ и да бъде освободен от длъжността му на управител в притежаваното от от Кооперация „ВОИН ГРУП“ дружество - „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД, както и копие на нотариално заверен договор за продажба на 100% от дружествените дялове на притежаваното от същия търговско дружество „ЕНАРТ 2012“ ЕООД, копие от нотариално заверено решение на новия собственик на „ЕНАРТ 2012“ ЕООД, с което освобождава от длъжност управител на дружеството Неделчо Неделчев.

Във връзка с изискана справка от Общински съвет-Шумен за изпълнение на чл.41, ал.3 от ЗМСМА от Неделчо Неделчев-кмет на с.Мадара, ОИК Шумен получи писмо, изх.№ 61-01-104/10.03.2020г., в което е представено заверено за вярност копие от подадена в Общински съвет гр. Шумен, декларация с вх.№ 61-01-319 от 20.11.2019г. за предприети действия, съгласно изискванията по чл.41, ал.3 от ЗМСМА, с придружени копия на следните документи: Заявление с вх.№ 14/15.11.2019г. до Общото събрание на Кооперация „ВОИН ГРУП“, чрез председателя, като в изпълнение на изискванията на чл.41, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.3 поради встъпването му като кмет на с.Мадара, моли да бъде освободен от Управителния съвет на Кооперация „ВОИН ГРУП“ и да бъде освободен от длъжността му на управител в притежаваното от от Кооперация „ВОИН ГРУП“ дружество - „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД, както и копие на нотариално заверен договор за продажба на 100% от дружествените дялове на притежаваното от него търговско дружество „ЕНАРТ 2012“ ЕООД, копие от нотариално заверено решение на новия собственик на „ЕНАРТ 2012“ ЕООД, с което той го освобождава от длъжност-управител на дружеството.

За уведомяването на кмета на с.Мадара за започналото производство по реда на чл.42, ал.1, т.5 от ЗМСМА е взето Решение № 303/10.03.2020г. на ОИК Шумен. Подадена е жалба, вх.№ 426/12.03.2020г. от Неделчо Костадинов Неделчев, до Централна избирателна комисия, с която иска отмяна на Решение № 303/10.03.2020г. на ОИК-Шумен, като незаконосъобразно и лишено от правно основание.

ЦИК се произнесе с Решение № 1794-МИ/24.04.2020г., с е оставена жалбата на Неделчо Неделчев без разглеждане.

Съобразно изискванията на чл.42, ал.3 от ЗМСМА, в три дневен срок от получаване на документите удостоверяващи обстоятелствата по чл. 42, ал.1, т. 5 от ЗМСМА, ОИК Шумен, с писмо изх.№ 83/11.03.2020г. уведоми кмета на кметство с. Мадара Неделчо Неделчев за възможността да представи писмено възражение пред комисията, в три дневен срок от уведомяването му.

Същото е получено от кмета на кметство с.Мадара на 13.03.2020г. и на 15.03.2020г. по електронната поща на ОИК е подадено възражение от Неделчо Костадинов Неделчев.

Във възражението си Неделчо Неделчев излага съображения, че не е налице неизпълнение на задълженията му по чл.41, ал.3 от ЗМСМА, тъй като според него е предприел действия по напускане управляваното от него дружество и е предприел действия по напускане на управителния съвет на кооперация „ВОИН ГРУП“. Твърди, че кооперацията не е предприела изискуемите по закон действия и той не носи отговорност за това, дори някои от тях не били в неговите правомощия.

Посочва, че в ТЗ, ЗТРРЮЛНЦ и Закона за кооперациите /ЗК/, не е предвидена възможност за освобождаването му от Управителния съвет и това действие е изцяло в компетенциите на Общото събрание на Кооперация „ВОИН ГРУП“, свикването на което не зависело от него.

ОИК – Шумен счита, че вписване на промяна в обстоятелствата в партидата на Кооперация „ВОИН ГРУП“ в ТР по подадената молба за напускане на УС от Неделчо Неделчев не е негово задължение и не може да му се вмени във вина несвоевременното вписване.

По отношение на участието на Неделчо Неделчев, като управител на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД, ОИК Шумен, съобрази, че Търговският закон в чл. 141, ал. 5 дава възможност на управителя да поиска да бъде заличен от ТР с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението, дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в ТР. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице. Законът предоставя правната възможност при непредприемане на заявяване за вписване на това обстоятелство от дружеството, управителят сам да заяви за вписване това обстоятелство.

Макар, че в ЗМСМА не е посочено какви са действията по освобождаване от заеманата длъжност, какви действия ще се предприемат зависи от заеманата длъжност сред изброените в чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. Необходимо е да бъде постигнат изисквания резултат "прекратяване на дейността", съответно – освобождаване от заеманата длъжност.

В този смисъл ОИК Шумен, установява, че Неделчо Неделчев, като кмет на кметство с. Мадара, в законния едномесечен срок от обявяването му за избран, не е предприел необходимите надлежни и адекватни действия за освобождаването му от заеманата длъжност „управител“ на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД пред Агенция по вписванията, Търговски регистър, които действия, следва да са достатъчни за да се постигне законовия резултат - освобождаване от заеманата длъжност „управител“.

Съгласно утвърдената съдебна практика, без правно значение е дали лицето, избрано за кмет фактически е осъществявало търговска дейност и дали е получавало възнаграждение като управител, или за участие в управителен орган на кооперация, тъй като въведената с нормите на чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от ЗМСМА забрана е формална. Смисълът на императивното ограничение в тези норми е да се предотврати всяка потенциална възможност за възникване на конфликт на интереси при изпълнението на длъжността.

 

ОИК Шумен, констатира, че към момента на приемане на настоящото решение, Неделчо Неделчев е заличен като управител на търговското дружество „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД и като член на УС на Кооперация „ВОИН ГРУП“.

 

Във връзка с горното се изготви проект на решение със следния диспозитив:

1. Прекратява предсрочно пълномощията на кмета на кметство с.Мадара, община Шумен Неделчо Костадинов Неделчев, издигнат от ПП „ВОЛЯ“ и обявен за избран с Решение № 295/03.11.2019г. на ОИК – Шумен.

2. Oбезсилва издаденото на Неделчо Костадинов Неделчев удостоверение за избран за кмет на кметство с. Мадара, община Шумен, издадено по чл.87, ал.1, т.26 и чл.452, ал.2 от Изборния кодекс.

При проведеното гласуване на предложението за решение ОИК – Шумен не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове ЗА гласуваха 6 члена, 7 гласуваха ПРОТИВ проекта на решението. Гласуването се осъществи както следва:

 

Председател

Василина Кънчева

ЗА

Зам. Председател

Севдалина Герджикова

ЗА

Зам. Председател

Валентина Йорданова

ПРОТИВ

Секретар

Дениз Джелял

ПРОТИВ

Членове:

Виолета Вълчева

ЗА

 

Иван Найденов

ЗА

 

Тодор Тодоров

ЗА

 

Марин Зяпков

ПРОТИВ

 

Стойко Георгиев

ПРОТИВ

 

Десислава Капитанова

ПРОТИВ

 

Дилян Нанев

ЗА

 

Илиян Недев

ПРОТИВ

 

Мария Василева

ПРОТИВ

 

Като мотиви за гласуване ПРОТИВ, гласувалите членове сочат следното:

След запознаване с писменото възражение, получено от Неделчо Костадинов Неделчев - Кмет на кметство с. Мадара по електронната поща на ОИК Шумен, на 15.03.2020 г., във връзка с взето Решение № 303/10.03.2020 г. на ОИК Шумен и съобразно изискванията на чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, считаме че същият е предприел всички необходими действия за изпълнение на задълженията му по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА. 

На първо място е уведомил ОИК Шумен с декларация Вх. № 418/21.11.2019г., към която са приложени Заявление с вх.№ 14/15.11.2019г. до Общото събрание на Кооперация „ВОИН ГРУП“, чрез председателя, като в изпълнение на изискванията на чл.41, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.3 заявителят, моли да бъде освободен от Управителния съвет на Кооперация „ВОИН ГРУП“ и да бъде освободен от длъжността му на управител на притежаваното от Кооперация „ВОИН ГРУП“ дружество „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД, както и копие на нотариално заверен договор за продажба на 100% от дружествените дялове на притежаваното от същия търговско дружество „ЕНАРТ 2012“ ЕООД, копие от нотариално заверено решение на новия собственик на „ЕНАРТ 2012“ ЕООД, с което  освобождава от длъжност управител на дружеството Неделчо Неделчев.

Освен това ОИК Шумен е изискала справка от Общински съвет-Шумен за изпълнение на изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА от Неделчо Неделчев-кмет на с.Мадара, като същата е получена с писмо изх.№ 61-01-104/10.03.2020г., в което е представено заверено за вярност копие от подадена в Общински съвет гр. Шумен, декларация с вх.№ 61-01-319 от 20.11.2019г. за предприети действия, съгласно изискванията по чл.41, ал.3 от ЗМСМА, с придружени копия на следните документи: Заявление с вх.№ 14/15.11.2019г. до Общото събрание на Кооперация „ВОИН ГРУП“, чрез председателя, като в изпълнение на изискванията на чл.41, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.3 поради встъпването му като кмет на с.Мадара, моли да бъде освободен от Управителния съвет на Кооперация „ВОИН ГРУП“ и да бъде освободен от длъжността му на управител на притежаваното от Кооперация „ВОИН ГРУП“ дружество „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД, както и копие на нотариално заверен договор за продажба на 100% от дружествените дялове на притежаваното от него търговско дружество „ЕНАРТ 2012“ ЕООД, копие от нотариално заверено решение на новия собственик на „ЕНАРТ 2012“ ЕООД, с което той го освобождава от длъжност-управител на дружеството. 

Досежно последващия резултат, а именно това, че лицето Неделчо Костадинов Неделчев към 20.02.2020г. е вписан като управител на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД и е член на управителния съвет на Кооперация „ВОИН ГРУП“, не следва да се вменява като вина на същия, тъй като той е предприел действия по напускане управляваното от него дружество и е предприел действия по напускане на управителния съвет на кооперация „ВОИН ГРУП“. Кооперацията е тази, която не е предприела изискуемите по закон действия и той не следва да носи отговорност за това.

Освен това в разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, никъде не е изрично посочен срокът, в който предприетите действия трябва да доведат до конкретния резултат - освобождаването му от заеманата длъжност.

На трето място въпреки че ОИК Шумен твърди, че Неделчо Костадинов Неделчев не е изпълнил разпоредбата на чл.141, ал.5 от ТЗ, в срока по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, като последващо действие, това негово действие не е толкова съществено нарушение, което да обуслови вземане на решение за прекратяване на правомощията, което е крайна мярка. Към 16.03.2020 г. е подадено заявление от новоизбрания управител на дружеството за вписване на промени по партидата на  „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД и към момента на настоящото решение, същия е заличен като управител на търговското дружество.

Вземането на решение от ОИК Шумен за прекратяване на правомощията на Неделчо Костадинов Неделчев-кмет на с.Мадара, ще бъде едно прекалено тежко наказание, което се явява несъразмерно с констатираното нарушение, а именно неизпълнение на разпоредбата на чл. 141, ал. 5 от ТЗ.

Предвид горното и на осн. чл. 85, ал.4 от ИК ОИК – Шумен

 

РЕШИ:

 

ПОСТАНОВЯВА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ по смисъла на чл. 85, ал.4 от ИК

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Дениз Айнур Джелял

* Публикувано на 14.05.2020 в 20:54 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 324-МИ / 16.11.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 309 / 03.07.2021

  относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 308 / 12.04.2021

  относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения