16.11.2021

Съобщение

ОИК - Шумен ще проведе заседание на 16.11.2021г. от 17:30ч. в Зала 2 на втори етаж в сградата на Областна управа - Шумен.

15.05.2020

Съобщение

ОИК - Шумен ще проведе заседание на 15.05.2020г. от 18:00 ч.

14.05.2020

Съобщение

ОИК - Шумен ще проведе заседание на 14.05.2020г. от 18:00 ч.

08.11.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 08.11.2019 г. от 14:00 ч

06.11.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 06.11.2019 г. от 17:30 ч

02.11.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 02.11.2019 г. от 17:00 ч

01.11.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 01.11.2019 г. от 17:00 ч

31.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 31.10.2019 г. от 18:00 ч

30.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 30.10.2019 г. от 17:00 ч

28.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 28.10.2019 г. от 14:00 ч

27.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 27.10.2019 г. от 14:00 ч

26.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Общинска избирателна комисия - Шумен обявява, че в изборния ден - на 27.10.2019 г., комисията ще проведе две пресконференции.

Първа пресконференция от 10:30 ч. - информация от започване на изборния ден и жалбите и сигналите подадени до момента.

Втора пресконференция от 20:15 ч. - информация за приключване на изборния ден, жалби и сигнали подадени през изборния ден.

25.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 25.10.2019 г. от 14:00 ч.......

24.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 24.10.2019 г. от 17:30 ч.......

22.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 23.10.2019 г. от 17:30 ч....

21.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 21.10.2019 г. от 17:00 ч....

20.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 20.10.2019 г. от 14:00 ч....

18.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 18.10.2019 г. от 17:30 ч....

17.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 17.10.2019 г. от 17:30 ч....

16.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 16.10.2019 г. от 17:30 ч.

15.10.2019

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Изискуемата форма изтеглете ТУК

15.10.2019

ЗАСТЪПНИЦИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет могат да регистрират застъпници като подадат заявление за регистрация – Приложение №73-МИ от изборните книжа до 17:00ч. на 26-ти октомври 2019г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет лица или изрично упълномощени от тях лица. Когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица се представя заверено копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител и на технически носител в електронен вид excel формат по образец – Приложение 73-МИ от изборните книжа и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници – Приложение 75-МИ от изборните книжа. Образец на електронния носител е приложен 

ТУК

14.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 14.10.2019 г. от 17:30 ч.

11.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 11.10.2019 г. от 17:30 ч.

09.10.2019

Съобщение

За периода от 25.10.2019г. от 13:00 часа  до 28.10.2019г. ОИК Шумен ще се помещава на адрес град Шумен ул."Генерал Драгомиров 44Б" в СУ "Трайко Симеонов".

09.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 10.10.2019 г. от 17:30 ч.

08.10.2019

Обучение на СИК

 • На 16.10.2019г от   18:00   часа от 1-ва до 40-та секция в зала "проф. Венета Вичева" - концертна зала в община Шумен

 

 • На 21.10.2019г от   18:00   часа от 41-ва до 80-та секция в зала "проф. Венета Вичева" - концертна зала в община Шумен

 

 • На 23.10.2019г от   18:00   часа от 81-ва до 127-ма секция в зала "проф. Венета Вичева" - концертна зала в община Шумен
08.10.2019

Отговорници на СИК

 

Севдалина Герджикова -   от №1 до №10

Валентина Йорданова -   от №11 до №20

Денис Джелял - от №21 до №30

Виолета Вълчева - от №31 до №40

Иван Найденов - от №41 до №50

Тодор Тодоров - от №51 до №60

Марин Зяпков - от №61 до №70

Стойко Георгиев - от №71 до №80

Десислава Капитанова - от №81 до №90

Дилян Нанев - от №91 до №100

Илиян Недев - от №101 до №110

Мария Василева - от №111 до №127

07.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.19 от ЦИК, ОИК-Шумен публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 27 октомври 2019 година:

Общински съветници

Кмет на община

Вехтово

Градище

Дибич

Друмево

Ивански

Илия Блъсково

Коньовец

Мадара

Мараш

Новосел

Салманово

Средня

Струйно

Цареб брод

Черенца

07.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 07.10.2019 г. от 17:30 ч.

03.10.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 04.10.2019 г. от 16:00 ч.

30.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 30.09.2019 г. от 17:00 ч.

29.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 30.09.2019 г. от 13:00 ч.

27.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 27.09.2019 г. от 17:30 ч.

26.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 26.09.2019 г. от 17:30 ч.

25.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 25.09.2019 г. от 17:30 ч.

25.09.2019

Съобщение

От общо 24 партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в Общинска избирателна комисия - Шумен
за участие в предстоящите Избори за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г., са подадени 13 заявления за регистрация
на кандидати за кмет на Община Шумен, 43 заявления за кандидати за кметове на кметство и 20 заявления за регистрация на кандидатска листа
за общински съветници, като общият брой на лицата кандидати да общински съветници е 386 души.

Със свои решения Общинска избирателна комисия – Шумен е регистрирала:

- за участие в Избори за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г. 13 кандидата за Кмет на Община Шумен, които са по азбучен ред както следва:

Артур Едуард Алтунян
Валентин Методиев Маламов
Валентин Велиславов Велев
Венцислав Дянков Венков
Добрин Райков Чайлев
Добромир Веселинов Драев
Красимир Благоев Костов
Любомир Димитров Христов
Митко Найденов Йоцов
Наталия Петрова Стефанова
Николай Йорданов Колев
Стефан Маринов Минков
Четин Хюсеин Казак

- за общински съветници – 386 кандидата подадени в 20 кандидатски листи.

- за кметове на кметства 42-ма кандидата, от които за:

кметство Вехтово – 3 кандидата;
кметство Градище – 3 кандидата;
кметство Дибич – 4 кандидата;
кметство  Друмево – 2 кандидата;
кметство Ивански – 4 кандидата;
кметство Илия Блъсково – 2 кандидата;
кметство Коньовец  – 2 кандидата;
кметство Мадара – 5 кандидата;
кметство Мараш – 2 кандидата;
кметство Новосел – 2 кандидата;
кметство Салманово –  3 кандидата;
кметство Средня – 2 кандидата;
кметство Струйно –  2 кандидата;
кметство Царев брод – 2 кандидата;
кметство Черенча – 1 кандидат;

Общинска избирателна комисия – Шумен постанови 5 решения, с които отказа регистрация на 4 кандидата за общински съветници
и на 1 кандидат за кмет на кметство в Община Шумен.

В Община Шумен има 82287 души с право на глас, които ще гласуват в общо 127 секции на територията на Община Шумен, като 95 ще бъдат в рамките на града.

 

25.09.2019

Жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019г

 

         На 25 септември /сряда/ 2019г. от 16.00ч. в Заседателната зала на Община Шумен – 304, ОИК Шумен ще определи чрез жребий реда за участие в диспутите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети.

 

 

24.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 24.09.2019 г. от 17:30 ч.

20.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 20.09.2019 г. от 17:30 ч.

18.09.2019

Съобщение

Обобщена справка за регистрираните към 16.09.2019 г. Инициативни комитети, Партии, Коалиции и Местни коалиции, може да се изтегли:

Обобщена справка

18.09.2019

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

ОИК № 2730, с адрес Община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, бул. „Славянски“ 17 е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (З3ЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на EC се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
18.09.2019

ФОРМАТ НА ТАБЛИЦИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 1099-МИ/13.09.2019 на ЦИК. Относно изменение на Решение 966-МИ/05.09.2019 на ЦИК, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на технически носител може да изтеглите от тук:

Кмет на Шумен

Общински съветници

Кмет на кметство

 

 

18.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 18.09.2019 г. от 17:30 ч.

17.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Шумен съобщава, че в обявения срок , заявления за участие в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. са подали общо 24 регистрирани партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, от които:

16 – партии

4 – коалиции

3 – местни коалиции

1 – инициативен комитет (с. Ивански)

За избори за Общински съвет са подадени 21 заявления (14 партии, 4 коалиции, 3 местни коалиции)

За избори за кмет на Община са подадени 19 заявления (12 партии, 4 коалиции, 3 местни коалиции)

За избор на кмет на кметство са подадени 18 заявления (10 парти, 4 коалиции, 3 местни коалиции, 1 инициативен комитет – с. Ивански)

16.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Шумен напомня на всички заинтересовани лица за задължението си по т. 19 от Решение на ЦИК № 943/02.09.2019 г. при регистрация на кандидати в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Шумен да проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация. Във връзка с това представителите на партиите следва да осигурят възможност на членовете на комисията за извършване на посочените проверки.

16.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 16.09.2019 г. от 17:30 ч.

13.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 13.09.2019 г. от 17:30 ч.

11.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 11.09.2019 г. от 17:30 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 324-МИ / 16.11.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 309 / 03.07.2021

  относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 308 / 12.04.2021

  относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения