Общинска избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 307
Шумен, 15.05.2020

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на Красимира Спасова Минкова, кмет на кметство село Мараш, на основание чл. 42, ал. 3 във вр. чл. 42, ал. 1 ЗМСМА.

В Общинска избирателна комисия Шумен е постъпил сигнал с рег. № 424/24.02.2020г. от Председателя на Общински съвет-Шумен, който е изготвен във връзка с постъпил сигнал от 21.02.2020г. адресиран до Председателя на Общински съвет-Шумен. В сигнала се твърди, че кметът на кметство с. Мараш – Красимира Спасова Минкова е вписана като член на управителния съвет на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ" с ЕИК 837082412, което е в противоречие на чл. 41, ал.1 от ЗМСМА. Към сигнала са приложени разпечатка от Интернет страницата на Агенция по вписванията – Търговски регистър по партидата на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ". В сигнала се иска ОИК Шумен да предприеме всички действия за установяване на обективната истина, с оглед потенциална възможност за възникване на конфликт на интереси при изпълнението на длъжността от избрания за кмет на кметство с. Мараш- Красимира Спасова Минкова.

В изпълнение на задължението си по чл. 42 ал.3 от ЗМСМА за постановяване на решение, с цел установяване на това дали е налице несъвместимост или са налице обстоятелства за прекратяване на пълномощия или за постановяване на отказ за прекратяване, Общинска избирателна комисия Шумен, предприе действия по изясняване на фактическата обстановка.

ОИК Шумен извърши справка в страницата на Търговски регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел и установи, че лицето Красимира Спасова Минкова към 25.02.2020г. е вписана като член на управителния съвет на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ" с ЕИК 837082412. Със свое писмо изх.№ 81 от 258.02.2020 г., ОИК Шумен изиска от Агенция по вписванията Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, информация за вписванията по партидата на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ“.

С писмо с изх. № 06-00-35/05.03.2020 г. Агенция по вписванията Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел на ОИК Шумен бе предоставено удостоверение за актуално състояние с история на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ“ с ЕИК 837082412, издадено по искане с вх.№ 06-00-35/27.02.2020 г., от което се установи, че лицето Красимира Спасова Минкова към 25.02.2020г. е вписана като член на управителния съвет на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ" с ЕИК 837082412.

Отделно от горното в ОИК-Шумен е постъпило Заявление от Богомил Стоянов Савов-председател на Потребителна Кооперация „Съзнание“, в което заявява, че от кооперацията са предприети всички необходими действия, съобразно закона за освобождаване на Красимира Спасова Минкова, като член на УС на кооперацията. Същият представя като доказателство за спазените срокове и предприети действия, Отказ от страна на Търговски регистър № 20191111113213-2/15.11.2019г., за вписване на промяна в обстоятелства по партидата на кооперацията. Отказът е мотивиран с факта, че не са представени доказателства за редовно свикано и проведено Общо събрание на кооперацията, на което да е взето решение за освобождаване на заявения за заличаване член на УС. Към заявлението до ОИК-Шумен е приложена и покана за свикване на редовно общо отчетно събрание на кооперацията за 11.03.2020г.

Със свое писмо ОИК - Шумен поиска информация от председателя на Общински съвет Шумен за постъпило в предвидения 30-дневен срок писмено уведомление по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА, от кмета на кметство село Мараш Красимира Спасова Минкова. С писмо рег. индекс № 61-01-105/ 10.03.2020 г. на ОбС Шумен, ОИК Шумен е уведомена, че няма постъпило уведомление от г-жа Красимира Спасова Минкова -кмет на кметство с. Мараш, с което същата да декларира, че е изпълнила задълженията си по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА.

От извършена служебна справка във входящия регистър за кореспонденция на ОИК Шумен се установява, че не е постъпило уведомление до комисията по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА от кмета на село Мараш.

Спазвайки разпоредбите на чл. 42, ал. 3 ЗМСМА, с писмо с изх.№ 82/11.03.2020г., ОИК Шумен уведоми Красимира Спасова Минкова за постъпилия сигнал с рег. № 424/24.02.2020г. от Председателя на Общински съвет Шумен, за образуваното производство срещу нея по реда на чл.42, ал.1 т.5 ЗМСМА и предостави възможност на същата да представи възражения пред комисията. В срок от страна на кмета на кметство село Мараш - Красимира Спасова Минкова във входящата поща на ОИК Шумен постъпи възражение с вх.№ 428/18.03.2020 г., в което Красимира Спасова Минкова твърди, че е предприела необходимите действия по преустановяване на дейностите и качествата, които е имала преди избора й за кмет и които са несъвместими с качеството й на кмет. В това число била предприела и необходимите действия по освобождаването ѝ като член УС на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ"“ с ЕИК 837082412, като на 15.11.2019 г. подала молба /която прилага/ за освобождаването ѝ като член на УС на кооперацията. Твърди, че не е подала уведомление до председателя на общински съвет Шумен, тъй като счита, че това уведомяване няма конститутивно действие по отношение на освобождаването ѝ като член на УС на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ". Твърди, че към момента на подаване на възражението, вече е заличена като член на УС ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ", за което прилага удостоверение за актуално състояние на кооперацията, издадено от Агенция по вписванията Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска на 18.03.2020г.

След като разгледа и обсъди всички факти и доказателства ОИК Шумен прие за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл.41, ал.1 от ЗМСМА кметовете на кметства не могат да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им. В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

За лице, което към момента на избирането му за кмет на кметство е било член на управителен орган на кооперация, съществуват три задължения – да предприеме действия за освобождаването му от длъжността, да уведоми писмено председателя на общинския съвет и да уведоми писмено ОИК. Използваният съюз „и“ означава, че трите задължения са кумулативни, т.е. неизпълнението само на едно тях е неизпълнение на цялото задължение по ал. 3, на чл. 41 от ЗМСМА.

Към момента на избирането ѝ за кмет на кметство село Мараш с Решение № 247 от 28.10.2019 г. Красимира Спасова Минкова е била член на УС на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ", следователно за нея са възникнали трите задължения по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА.

По отношение предприетите действия от лицето, а именно подаването на молба до УС на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ" за освобождаването ѝ като член на УС на кооперацията, същата е изпълнила първото от трите задължения по чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

По отношение на останалите две комулативно установени императивни изисквания на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, видно от постъпило писмо рег. индекс индекс № 61-01-105/ 10.03.2020 г. на ОбС Шумен, след направена справка във входящата поща на общинския съвет, се установява, че в Общински съвет Шумен не е постъпвало уведомление от г-жа Красимира Спасова Минкова в качеството ѝ на кмет на кметство с.Мараш, с което да декларира в изпълнение на задължението си по чл.41, ал.3 от ЗМСМА, че е предприела необходимите действия за освобождаването. Следователно Красимира Спасова Минкова не е изпълнила задължението си по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА да уведоми писмено председателя на общинския съвет за предприетите действия по освобождаването й като член на УС на Кооперация ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ".

След извършена проверка ОИК Шумен установи, че във входящата поща на комисията за периода от 28.10.2019 г. до 28.02.2020 год., не е постъпило уведомление от Красимира Спасова Минкова във връзка с освобождаването ѝ от длъжността член на УС на кооперацията. Следователно не е изпълнено и третото императивно изискване предвидено в чл.41, ал.3 от ЗМСМА за уведомяване на ОИК за установената несъвместимост.

Във връзка с горното се изготви проект на решение със следния диспозитив:

1. Прекратява предсрочно пълномощията на Красимира Спасова Минкова, избрана с решение № 247/28.10.2019 г. на ОИК Шумен за кмет на кметство с.Мараш, община Шумен.

2. Oбезсилва издаденото на Красимира Спасова Минкова удостоверение за избрана за кмет на кметство с. Мараш, община Шумен, издадено по чл.87, ал.1, т.26 и чл.452, ал.2 от Изборния кодекс.

 

При проведеното гласуване на предложението за решение ОИК – Шумен не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове, като от присъстващите в залата 12 членове ЗА гласуваха 6 члена, 6 гласуваха ПРОТИВ проекта на решението. Гласуването се осъществи както следва:

Председател

Василина Кънчева

ЗА

Зам. Председател

Севдалина Герджикова

ЗА

Зам. Председател

Валентина Йорданова

ПРОТИВ

Секретар

Дениз Джелял

ПРОТИВ

Членове:

Виолета Вълчева

ЗА

 

Иван Найденов

ЗА

 

Тодор Тодоров

ЗА

 

Марин Зяпков

отсъства

 

Стойко Георгиев

ПРОТИВ

 

Десислава Капитанова

ПРОТИВ

 

Дилян Нанев

ЗА

 

Илиян Недев

ПРОТИВ

 

Мария Василева

ПРОТИВ

 

Като мотиви за гласуване ПРОТИВ, гласувалите членове сочат следното:

След запознаване с писменото възражение, получено от Красимира Спасова Минкова - Кмет на кметство с. Мараш, входирано във входящия регистър на ОИК Шумен под №428/18.03.2020 г., във връзка с взето Решение № 304/10.03.2020 г. на ОИК Шумен и съобразно изискванията на чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, считат че същата е предприела необходимите действия за изпълнение на задълженията си по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА.

На първо място Минкова била предприела необходимите действия за освобождаването ѝ като член на УС на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ" с ЕИК 837082412, като на 15.11.2019 г. е подала молба /приложена към полученото възражение с вх. № 428/18.03.2020 г./ за освобождаването ѝ като член на УС на кооперацията.

Отделно от горното в ОИК Шумен е постъпило Заявление от Богомил Стоянов Савов - председател на Потребителна Кооперация „Съзнание“, в което заявява, че от кооперацията са предприети всички необходими действия, съобразно закона за освобождаване на Красимира Спасова Минкова, като член на УС на кооперацията. Същият представя, като доказателство за спазените срокове и предприети действия, Отказ от страна на Търговски регистър № 20191111113213-2/15.11.2019 г., за вписване на промяна в обстоятелства по партидата на дружеството. Отказът е мотивиран с факта, че не са представени доказателства за редовно свикано и проведено Общо събрание на кооперацията, на което да е взето решение за освобождаване на заявения за заличаване член на УС. Към заявлението до ОИК Шумен е приложена и покана за свикване на редовно общо отчетно събрание на кооперацията за 11.03.2020 г.

По повод това, че Красимира Спасова Минкова не е изпълнила изцяло задълженията си по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, а именно не е уведомила ОИК и председателя на Общинския съвет за предприетите действия, считат, че това не толкова съществено нарушение, което да обуслови вземането на решение от страна на ОИК Шумен за прекратяване предсрочно на пълномощията ѝ като Кмет на кметство с. Мараш и поддържат изложената в представеното от нея възражение с вх. № 428/18.03.2020 г. теза, че уведомяването на Председателя на Общинския съвет и ОИК Шумен няма конститутивно действие по отношение на освобождаването ѝ като член на УС на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ". Т. е. независимо, че лицето не е уведомило ОИК и председателя на Общинския съвет, Красимира Спасова Минкова е предприела всички необходими действия по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА в законовия срок. Уведомлението до ОИК или до Председателя на Общинския съвет не може да има конститутивно/правопораждащо/ действие /не може да породи права и задължения/, следователно дали е уведомила или не, не е съществено нарушение, което да обуслови вземане на решение за прекратяване на правомощията.

На второ място към днешна дата в Търговския регистър лицето Красимира Спасова Минкова не извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, и не фигурира /заличена е/ като член на УС на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ", видно и от приложеното към възражение с вх. № 428/18.03.2020 г. Удостоверение за актуално състояние на кооперацията, издадено от Агенция по вписванията, Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел на 18.03.2020 г.

Досежно последващия резултат, а именно че лицето Красимира Спасова Минкова е заличена като член на УС на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ", считат, че са изпълнени законовите изисквания на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 1 от същия закон, като никъде в разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА не е изрично посочен срок, в който предприетите действия, в случая от страна на Красимира Спасова Минкова, трябва да доведат до конкретния резултат – прекратяване на дейността и/или освобождаване от заеманата длъжност.

Предвид горното и на осн. чл. 85, ал.4 от ИК ОИК – Шумен

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ по смисъла на чл. 85, ал.4 от ИК


На основание чл.42, ал.5 от ЗМСМА решението може да бъде обжалванo пред Административен съд гр.Шумен по реда на чл. 459 от Изборния кодекс в 7-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Дениз Айнур Джелял

* Публикувано на 15.05.2020 в 18:36 часа

Календар

Решения

  • № 324-МИ / 16.11.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 309 / 03.07.2021

    относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 308 / 12.04.2021

    относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения