24.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 24.09.2019 г. от 17:30 ч.

20.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 20.09.2019 г. от 17:30 ч.

18.09.2019

Съобщение

Обобщена справка за регистрираните към 16.09.2019 г. Инициативни комитети, Партии, Коалиции и Местни коалиции, може да се изтегли:

Обобщена справка

18.09.2019

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

ОИК № 2730, с адрес Община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, бул. „Славянски“ 17 е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (З3ЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на EC се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
18.09.2019

ФОРМАТ НА ТАБЛИЦИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 1099-МИ/13.09.2019 на ЦИК. Относно изменение на Решение 966-МИ/05.09.2019 на ЦИК, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на технически носител може да изтеглите от тук:

Кмет на Шумен

Общински съветници

Кмет на кметство

 

 

18.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 18.09.2019 г. от 17:30 ч.

17.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Шумен съобщава, че в обявения срок , заявления за участие в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. са подали общо 24 регистрирани партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, от които:

16 – партии

4 – коалиции

3 – местни коалиции

1 – инициативен комитет (с. Ивански)

За избори за Общински съвет са подадени 21 заявления (14 партии, 4 коалиции, 3 местни коалиции)

За избори за кмет на Община са подадени 19 заявления (12 партии, 4 коалиции, 3 местни коалиции)

За избор на кмет на кметство са подадени 18 заявления (10 парти, 4 коалиции, 3 местни коалиции, 1 инициативен комитет – с. Ивански)

16.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Шумен напомня на всички заинтересовани лица за задължението си по т. 19 от Решение на ЦИК № 943/02.09.2019 г. при регистрация на кандидати в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Шумен да проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация. Във връзка с това представителите на партиите следва да осигурят възможност на членовете на комисията за извършване на посочените проверки.

16.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 16.09.2019 г. от 17:30 ч.

13.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 13.09.2019 г. от 17:30 ч.

11.09.2019

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 11.09.2019 г. от 17:30 ч.

Календар

Решения

 • № 302 / 25.02.2020

  относно: Получен сигнал с рег. № 424/24.02.2020г. от Председателя на Общински съвет-Шумен

 • № 301 / 20.02.2020

  относно: Получен сигнал с рег. № 423/20.02.2020г. от Димитричка Господинова Недева, в качеството и на Председател на общинска комисия по ЗПКОНПИ

 • № 300 / 20.01.2020

  относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

всички решения