Общинска избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 303
Шумен, 10.03.2020

ОТНОСНО: уведомяване на кмет на кметство с.Мадара, община Шумен, за започнало производство по реда на чл.42, ал.1 ,т.5 от ЗМСМА

Във връзка с Решение № 301/20.02.2020г. на  Общинска избирателна комисия- Шумен, във връзка с постъпил сигнал с рег. № 423/20.02.2020г. от председателя на Общинска комисия по ЗПКОНПИ при Общински съвет-Шумен, се изготви писмо до Агенция по вписванията, Търговски регистър с искане да се предостави информация относно вписванията по партидата на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД с ЕИК 175345381 и Кооперация „ВОИН ГРУП“ с ЕИК 102829456. От полученото писмо от Агенция по вписванията, Търговски регистър, с изх.№ 07-00-11/06.03.2020г., съдържащо актуално състояние с история на вписванията по партида на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД с ЕИК 175345381, удостоверение изх.№ 20200228092230/ 28.02.2020г. е видно, че към 28.02.2020г. лицето Неделчо Костадинов Неделчев -кмет на кметство с. Мадара е вписан като управител на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД с ЕИК 175345381. Същото обстоятелство е в противоречие на чл. 41, ал.1 от ЗМСМА.

От удостоверение за актуално състояние изх.№ 20200228092438/28.02.2020г. на Агенция по вписванията, гр. София, на Кооперация „ВОИН ГРУП“, е видно, че към 28.02.2020г. лицето Неделчо Костадинов Неделчев -кмет на кметство с. Мадара е вписан като член  управителния съвет на Кооперация „ВОИН ГРУП“ с ЕИК 102829456. Същото обстоятелство е в противоречие на чл. 41, ал.1 от ЗМСМА.

Във връзка с горепосоченото Решение на ОИК-Шумен се получи и писмо от Общински съвет-Шумен, с изх.№ 61-01-104 от 10.03.2020г., от което е видно, че в ОС-Шумен е подадена декларация за предприети действия, съгласно изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА. Приложени са копия на следните документи: заявление с вх.№ 14 от 15.11.2019г. до Общото събрание на Кооперация „ВОИН ГРУП“; решение на едноличния собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност „ЕНАРТ2012“ ЕООД; договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 14.11.2019г. между Неделчо Неделчев и Евгений Неделчев. В заявлението на Неделчо Костадинов Неделчев до Общото събрание на Кооперация „ВОИН ГРУП“ чрез председателя на кооперацията, в изпълнение на изискванията на чл.41, ал.1 от ЗМСМА, същият моли да бъде освободен от управителния съвет на Кооперация „ВОИН ГРУП“ и да бъде освободен от длъжността управител на притежаваното от Кооперация „ВОИН ГРУП“ дружество „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД.

Видно от приложените и описани по-горе удостоверения за актуално състояние на Кооперация „ВОИН ГРУП“  и дружество „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД не са предприети надлежни законосъобразни действия за освобождаване на Неделчо Неделчев от длъжност член на УС и управител, от съответните овластени за това лица от кооперацията и съответно от едноличното дружество.  Според текста на чл.141, ал.5 от ТЗ „Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.“ Съгласно цитирания текст от ТЗ Неделчо Костадинов Неделчев, след като е подал заявление до Кооперацията за освобождаването му от длъжността управител на притежаваното от Кооперация „ВОИН ГРУП“ дружество „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД, но в едномесечния срок не е извършено такова, е следвало сам да заяви за вписване това обстоятелство, съгласно чл.141, ал.5 от ТЗ.

Съгласно чл. 7, ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ  „Вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването.“, а според чл.10, ал.2 от същия закон „Невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи за третите добросъвестни лица.“

Предвид горното ОИК Шумен счита, че са налице обстоятелства по чл. 42, ал.3 от ЗМСМА, а именно: получени са документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т.5 на чл.42 от ЗМСМА, поради което Общинската избирателна комисия следва да уведоми Неделчо Костадинов Неделчев, кмет на кметство с. Мадара, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му.

 

С оглед изложеното, ОИК Шумен  

 

Р Е Ш И:

 

Да се уведоми Неделчо Костадинов Неделчев, кмет на кметство с. Мадара, за започнало производство по реда на чл.42, ал.1 ,т.5 от ЗМСМА, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му.

 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василина Иванова Кънчева

Зам. председател: Севдалина Петрова Герджикова

* Публикувано на 10.03.2020 в 19:50 часа

Свързани решения:

301/20.02.2020

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 324-МИ / 16.11.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 309 / 03.07.2021

  относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 308 / 12.04.2021

  относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения